Reise nach Europa – Guarani-Kaiowas – Juni/Juli 2019